Marti, 28 Mai 2024
   Newsletter

Doriti sa primiti stiri referitoare la activitatea Politiei Locale Botosani? Introduceti aici adresa dvs. de mail:

   


   Situatii de urgenta

Pentru situatii de urgenta apelati la nr. de telefon: 513100.
pentru sesizari online click aici


   Contact

  Politia Locala
  Botosani

Mihail Kogalniceanu nr. 16
Telefon: 0231.513.100; 0331.401.541;
Fax: 0231.527.022
Email: politialocalabt@yahoo.com

Daca doriti ca mesajul dumneavoastra sa apara pe site, scrieti-ne in cartea de oaspeti

Codul de conduita etica


CODUL DE CONDUITĂ
A PERSONALULUI DIN POLIŢIA LOCALĂ
A MUNICIPIUL BOTOŞANI

 

 


CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE


Codul de conduită etică a personalului din Poliţia Locală, denumit în continuare, Cod de conduită, este elaborat în conformitate cu reglementările generale sau cele cu caracter special, care îl şi completează:
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată
- Legea nr. 155/2010 – Legea Poliţiei Locale
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale
- Regulamentul Intern al Poliţiei Locale.
Codul de conduită etică a angajaţilor din cadrul Poliţiei Locale defineşte valorile şi principiile de bună conduită a tuturor angajaţilor instituţiei care trebuie aplicate în relaţiile cu cetăţenii, partenerii, colegii etc. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a implicării angajaţilor din cadrul instituţiei.
Principiile detaliate  în cadrul acestui Cod de conduită etică nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simţul răspunderii faţă de cetăţeni şi parteneri, acestea stabilesc reguli esenţiale de comportament şi de etică aplicabilă întregului personal anagajat al instituţiei.
 Aceste reguli nu se subtituie în niciun caz legilor şi reglementărilor aplicabile în domeniul administraţiei publice.

 

 

 

CAPITOLUL II
DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE

Art. 1 - Domeniul de aplicare
 (1) Codul de conduită a personalului din cadrul Poliţiei Locale reglementează normele de conduită profesională a poliţiştilor locali, a celorlalte categorii de funcţionari publici, precum şi pentru personalul contractual.
(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru poliţiştii locali, celelalte categorii de funcţionari publici, precum şi pentru personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale.
 
Art. 2 - Obiective
(1) Prin normele de conduită stabilite, se urmăreşte creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi eliminarea birocraţiei  excesive şi a faptelor de corupţie din instituţie, prin:
  a)   reglementarea normelor minime de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei şi al angajaţilor instituţiei;
b)   informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din partea angajaţilor instituţiei în exercitarea funcţiilor deţinute de aceştia;
c)  crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi angajaţii instituţiei, pe de o parte, şi între cetăţeni şi instituţie, pe de altă parte;
(2) De asemenea, scopul codului de conduită îl constituie şi asigurarea conduitei etice a poliţiştilor locali, prin formarea si promovarea unei culturi profesionale adecvate, prevenirea abaterilor comportamentale, îmbunătăţirea calităţii serviciilor, protectia persoanelor si a poliţiştilor si realizarea, pe această cale, a echilibrului intre drepturile cetatenilor, interesele autoritatilor publice, drepturile si obligatiile personalului institutiei.
(4) Prevederile prezentului cod sunt elaborate in considerarea principiilor enuntate in Recomandarea REC (2001)10 privind Codul european de etica al politiei.

Art. 5 – Principii generale
(1) Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Poliţiei Locale sunt următoarele:
a) prioritatea interesului public - principiu conform căruia angajaţii instituţiei au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice - principiu conform căruia angajaţii instituţiei au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic  sau aceleaşi proceduri reglementate intern, în situaţii identice sau similare;
c) profesionalismul - principiu conform căruia angajaţii instituţiei au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
d) imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii instituţiei sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
e) integritatea morală - principiu conform căruia angajaţilor instituţiei le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
f)  libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia angajaţii instituţiei poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
g)  cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii instituţiei trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu;
h)  deschiderea şi transparenţa - principiu conform căruia activităţile desfăşurate de angajaţii instituţiei în exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
(2) Principiile care guvernează conduita profesională a poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale, pe lângă cele enumerate la alin.(1), sunt următoarele:
a) legalitatea - în exercitarea atribuţiilor sale poliţistul este obligat să respecte legea, precum şi drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanelor;
b) egalitatea, imparţialitatea si nediscriminarea - în îndeplinirea atribuţiilor profesionale poliţistul aplică tratamente egale tuturor persoanelor, luând aceleaşi măsuri pentru situaţii similare de încălcare a normelor protejate de lege, fără a fi influenţat de considerente etnice, de naţionalitate, rasă, religie, opinie politică sau de orice altă opinie, vârstă, sex, orientare sexuală, avere, origine naţională, socială sau decurgând din orice altă situaţie;
c) transparenta - constă în deschiderea pe care poliţistul trebuie să o manifeste faţă de societate în limitele stabilite de reglementările poliţieneşti;
d) capacitatea si datoria de exprimare - reprezintă posibilitatea poliţistului de a analiza situaţiile profesionale pe care le întâlneşte şi de a-şi exprima punctul de vedere, potrivit pregătirii şi experienţei sale, pentru a îmbunătăţi calitatea şi eficacitatea serviciului poliţienesc cu privire la acestea;
e) disponibilitatea - presupune intervenţia poliţistului în orice situaţie în care ia cunoştinţă despre atingerea adusă vreuneia dintre valorile apărate de lege, indiferent de momentul constatării acesteia, capacitatea de a asculta şi de a rezolva problemele celor aflaţi în dificultate ori de a îndruma către alte autorităţi cazurile care se situează în afara competenţei ori atribuţiilor sale;
f) confidentialitatea - determina obligatia politistului de a garanta securitatea datelor si informatiilor obtinute in exercitarea autoritatii conferite de lege;
g) respectul - se manifesta prin consideratia pe care politistul o acorda persoanelor, colegilor, superiorilor, subordonatilor, drepturilor si libertatilor acestora, institutiilor, legilor, valorilor sociale, normelor etice si deontologice;
h) independenta operationala - consta in îndeplinirea atributiilor si misiunilor potrivit competentelor stabilite pentru nivelul ierarhic pe care il ocupa in cadrul politiei, fara imixtiunea ilegala a altor poliţişti, persoane sau autorităţi;
i) loialitatea - se exprima prin atasamentul fata de institutie si valorile promovate de aceasta, adeziunea constienta manifestata de catre politist, din proprie initiativa, fata de obiectivele institutiei, respectul fata de ierarhia institutiei, onestitate in relatiile interpersonale, respectul fata de adevar si dreptate, constiinciozitate in indeplinirea atributiilor, respectarea angajamentelor asumate, asigurarea confidentialitatii informatiilor obtinute in procesul muncii.
 
Art. 3 -  Termeni
 În înţelesul prezentei cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii conform legii:
a) funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite, în temeiul legii, în fişa postului;
b) interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;
c) interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către angajaţii instituţiei prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor funcţiei: 
d) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;
e) integritate - reprezintă bazarea acţiunii pe un set de principii consistente, solide – corectitudine, responsabilitate şi buna credinţă în exercitarea funcţiei deţinute; este unitatea de măsură pentru încredere, competenţă şi profesionalism.
f) frauda – orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătură cu utilizarea sau prezentarea de declaraţii ori documente false, incorecte sau incomplete care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor aferente de la bugetul de stat, bugetul local, bugetul Comunităţii Europene; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate iniţial; necomunicarea unei informaţii prin încălcarea unei obligaţii specifice;
   g) informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;
   h) informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă.
  i) responsabilitate – responsabilitatea personalului angajat pentru păstrarea integrităţii în administraţia publică;
  j) sancţiune – măsură represivă aplicată persoanei fizice, care nu respectă reglementările bunei conduite în activitatea profesională.

 

CAPITOLUL III
NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI A PERSONALULUI CONTRACTUAL

 


Art. 4 - Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1)  Angajaţii instituţiei au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice.
(2) În exercitarea funcţiei deţinute, angajaţii instituţiei au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.
(3) Angajaţii instituţiei sunt obligaţi să se prezinte la serviciu într-o ţinuta vestimentară decentă, cu o notă de eleganţă simplă, fără a afişa opulenţă, indecenţă, un aspect provocator sau neîngrijit.

Art. 5   - Loialitatea faţă de Constituţie şi  lege
(1) Funcţionarii publici au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.

Art.  6 - Loialitatea faţă de instituţie
(1)  Angajaţii instituţiei au obligaţia de a apăra in mod loial prestigiul instituţiei, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2)   Angajaţilor instituţiei le este interzis:
a)  să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituţiei, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
         b)  să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare, în care instituţia are calitatea de parte;
c)  să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d)  să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei deţinute, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor angajaţi, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
e)  să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau a  instituţiei;
(3)  Prevederile alin. (2), punctele a), b), c), d), se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioada de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene;
(4)  Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul conducătorului instituţiei.
(5)  Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a angajaţilor instituţiei de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

Art. 7   - Libertatea opiniilor
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii instituţiei au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei.
(2)  În activitatea lor, angajaţii instituţiei au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, angajaţii instituţiei trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art. 8 - Activitatea publică
(1) Angajaţii au obligaţia să manifeste respect faţă de instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea, să se abţină de la remarci şi de la comentarii referitoare la conducerea instituţiei şi la ceilalţi angajaţi; remarci de natură să ştirbească prestigiul instituţiei, să le lezeze onoarea angajaţilor şi să scadă încrederea beneficiarilor în instituţie.
(2)  Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către angajaţii instituţiei desemnaţi în acest sens de conducătorul instituţiei, în condiţiile legii.
(3) Angajaţii instituţiei desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul instituţiei.
(4)   În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajaţii instituţiei pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al instituţiei.

Art. 9 - Activitatea politică
 În exercitarea funcţiei deţinute, angajaţilor le este interzis:
 a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
c) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
d) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

Art. 10  - Folosirea imaginii proprii
 În considerarea funcţiei deţinute, angajaţilor le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
 
Art. 11 - Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei
(1) În relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
(2) Angajaţii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea atribuţiilor funcţiei, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Angajaţii trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Angajaţii au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:
a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1) - (3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

Art. 12 - Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
 Angajaţii instituţiei nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

Art. 13 - Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1)  În procesul de luare a deciziilor, angajaţii instituţiei au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat si imparţial.
(2)   Angajaţilor instituţiei le este interzis să promită luarea unei decizii de către conducerea instituţiei, de către alţi angajaţi, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

Art. 14 - Obiectivitate în evaluare
(1)  În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, angajaţii instituţiei au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea angajaţilor din subordine.
(2)   Angajaţii instituţiei cu funcţii de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
(3)   Se interzice angajaţilor instituţiei cu funcţii de conducere să favorizeze sau să limiteze accesul ori promovarea în funcţie pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile ce guvernează conduita profesională.

Art. 15 - Folosirea abuzivă a prerogativelor de putere publică
(1)  Este interzisă folosirea de către angajaţii instituţiei, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a atribuţiilor şi a  prerogativelor funcţiei deţinute.
(2)  Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, angajaţilor instituţiei le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal, ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3)  Angajaţilor instituţiei le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
(4) Angajaţilor instituţiei le este interzis să impună altor angajaţi să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
 
Art. 16 - Utilizarea resurselor publice
(1) Angajaţii instituţiei sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a instituţiei, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
(2) Angajaţii instituţiei au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.
(3)  Angajaţii instituţiei trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
(4)  Angajaţilor instituţiei care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica instituţiei pentru realizarea acestora.

Art. 17 - Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
(1)  Orice angajat poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:
a)   când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;
b)   când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;
c)  când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
(2)    Dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a instituţiei.
(3)  Angajaţilor instituţiei le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a instituţiei, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

 

 


CAPITOLUL IV
NORME DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A POLIŢIŞTILOR LOCALI


Art. 18 Pe lângă normele de conduită prevăzute în Cap. III, poliţiştilor locali le sunt aplicabile şi normele de conduită profesională din prezentul capitol.
 
Art. 19 Drepturile poliţiştilor locali
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele drepturi principale:
a) să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;
b) să invite la sediul poliţiei locale persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;
c) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;
d) să poarte şi să folosească, în condiţiile prezentei legi şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;
e) să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;
g) să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;
h) să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.
(2) Pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali au acces, în condiţiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. În acest scop, poliţia locală şi structurile abilitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicaţii, măsurile de securitate, protecţie şi de asigurare a confidenţialităţii datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire.

Art. 20 Obligaţiile poliţiştilor locali
(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local este obligat:
a) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
b) să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;
c) să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
d) să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;
e) să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;
f) să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;
g) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.
(2) Poliţistului local îi este interzis:
a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;
b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;
c) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;
d) să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;
e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;
f) să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;
g) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică;
h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii specifice de poliţie;
i) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
j) să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. i);
k) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;
l) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.

Art. 21. Conduita generala
Politistul local raspunde la orice solicitare privind exercitarea profesiei, evită comportamentul care ar putea afecta increderea populatiei, este disciplinat si apara prestigiul institutiei si profesiei, exercitand toate prerogativele si indatoririle specifice functiei publice pe care o detine.

 Art. 22. Comportamentul politistului
(1) Politistul local trebuie sa se comporte civilizat si sa dea dovada de amabilitate si solicitudine, adoptand o atitudine politicoasa si ferma.
(2) Politistul local trebuie sa dovedeasca stapanire de sine, capacitate de comunicare, abilitati de gestionare a situatiilor conflictuale, dezvoltandu-si prin sistemul de formare continua puterea de intelegere a problemelor sociale, culturale si educationale specifice colectivitatii in care isi exercita profesia, precum si, dupa caz, capacitatile manageriale.
 
 Art. 23. Declinara calităţii
(1) Poliţistul local in uniforma trebuie sa poarte însemnele distinctive, insigna cu numărul matricol si echipamentul prevăzute de lege, pentru a fi protejat si recunoscut cu uşurinţă pe timpul misiunilor.
(2) Politistul local are obligatia să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;

Art. 24. Exercitarea atribuţiilor
(1) Acţiunile poliţiştilor locali trebuie sa fie conforme cu dreptul intern, conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte.
(2) In activitatea de aplicare a legii, politistul local trebuie sa respecte principiul prezumtiei de nevinovatie, asigurand fiecarei persoane care face obiectul cercetarii exercitarea deplina si efectiva a drepturilor sale, in conditiile prevazute de lege.
(3) Politistul trebuie sa indeplineasca atributiile si misiunile ce ii revin intr-o maniera echitabilă si obiectiva, cu respectarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei consacrate prin Constitutie si prin alte legi, in conformitate cu  Declaratia Universala a Drepturilor Omului, Conventia europeana a drepturilor omului, Codul european de etica al politiei si cu dispozitiile tratatelor la care Romania este parte.
(4) Pe timpul indeplinirii atributiilor profesionale politistul actioneaza in parteneriat cu populatia si trebuie sa acorde persoanelor protectie, asistenta de specialitate pe care acestia sunt indreptatiti sa o primeasca si servicii, conform misiunilor si atributiilor politiei.
 
Art. 25. Protectia politistului in exercitarea atributiilor
(1) In indeplinirea atributiilor ce ii revin politistul local beneficiaza, conform legii, de protectia institutiei care ii furnizeaza sprijin adecvat.
(2) In exercitarea atributiilor sale personalul politiei este sprijinit de autoritatile publice locale in conformitate cu normele legale in vigoare.
 
Art. 26. Utilizarea fortei
(1) Politistul local executa actiuni in forta ca masura exceptionala, in stricta conformitate cu prevederile legale si numai in situatii de absoluta necesitate, pentru indeplinirea unui obiectiv legitim.
(2) Actiunile in forta desfasurate de politie trebuie subordonate principiilor necesitatii, gradualitatii si proportionalitatii, poliţistul local trebuind să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
(3) Mijloacele din dotare ce pot fi utilizate in timpul actiunilor in forta, inclusiv armele de foc neletale, vor fi folosite numai in caz de necesitate absoluta, cu respectarea stricta a prevederilor legale.
(4) In momentul realizarii obiectivului legitim inceteaza si exercitarea actiunii in forta.
(5) In executarea actiunilor in forta politistul va avea in permanenta in vedere respectarea demnitatii umane.
(6) Când este confruntat cu violenta fizica ori cu amenintari reale de folosire a fortei fizice impotriva sa ori impotriva altor persoane, politistul are obligatia de a interveni cu fermitate, in limitele legale, pentru restabilirea ordinii.
 
Art. 27. Raporturi in exercitarea profesiei
Poliţistul trebuie să promoveze si să dezvolte fără discriminare bunele raporturi intre institutia pe care o reprezinta si comunitate, asigura cooperarea efectiva cu reprezentantii autoritatilor publice  locale, ai organizatiilor neguvernamentale si ai populatiei, ai grupurilor minoritare, inclusiv ai celor etnice.
 
Art. 28. Parteneriatul cu comunitatea
In temeiul relaţiilor de parteneriat dezvoltate in cadrul comunitatii, politistul furnizeaza membrilor acesteia informatii privitoare la legislatia in vigoare si la activitatea sa profesionala, in limita competentelor ce ii revin si fara a dezvalui date si informatii clasificate, potrivit legii.
 
Art. 29. Protectia datelor si informatiilor
(1) Politistul local are obligatia sa pastreze, in conditiile legii, asigurand respectarea drepturilor persoanelor, secretul de stat si secretul de serviciu, precum si confidentialitatea deplina a datelor si informatiilor pe care le detine si sa nu le utilizeze abuziv sau in folos personal.
(2) Culegerea, stocarea si utilizarea datelor cu caracter personal de catre politist se fac in conditiile legii si vor fi limitate strict la ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor legale legitime si specifice politiei.

Art. 30. Respectarea demnitatii umane
(1) Politistului local ii este interzis sa aplice, sa incurajeze si sa tolereze, în vreo imprejurare, acte de tortura, tratamente si pedepse inumane sau degradante, constrangeri fizice ori psihice.
(2) Poliţistului local îi este interzis să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă persoană de informaţii sau mărturisiri.
(3) In cazul in care politistul ia cunostinta, prin orice mijloace, despre savarsirea de catre alt politist local a faptelor prevazute la alin. (1) şi (2), ia masurile care se impun, dupa caz, pentru determinarea incetarii acestui comportament si pentru informarea superiorilor cu privire la situatia sesizata.
 
Art. 31. Atitudinea fata de coruptie
(1) Politistului local ii este interzis sa tolereze actele de coruptie si sa utilizeze abuziv autoritatea publica pe care i-o confera statutul său.
(2) Politistului local ii este interzis sa pretinda sau sa accepte bani, bunuri ori valori in scopul de a indeplini sau de a nu indeplini atributiile profesionale si sa primeasca sarcini, misiuni sau lucrari care excedeaza competentelor stabilite prin fisa postului.
(3) Politistul local ia atitudine fata de actele de coruptie manifestate in cadrul institutiei, avand obligatia de a informa superiorii si alte organe competente cu privire la cazurile de coruptie despre care a luat cunostinta.
(4) Politistului local ii este interzis sa uzeze de calitatea sau de functia indeplinita pentru rezolvarea unor interese de ordin personal.
 
Art. 32. Legalitatea actiunilor
Politistul local are obligatia de a verifica sistematic si de a asigura legalitatea actiunilor sale, inaintea si in timpul desfasurarii acestora, atat din perspectiva respectarii legislatiei nationale (legi, hotărâri, ordine şi dispoziţii), cat si a documentelor internationale la care Romania este parte.

 

 


 

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE

 


Art. 33  Răspunderea
(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a poliţiştilor locali, a celorlalte categorii de funcţionari publici şi a personalului contractual, în condiţiile legii.
(2) Politistul local răspunde personal pentru actiunile, inactiunile si omisiunile sale, in conditiile legii. El are datoria sa se abtina de la executarea ordinelor si misiunilor vadit ilegale, avand obligatia de a-si informa de indata sefii despre aceasta, pe cale ierarhica, atat verbal, cat si prin raport scris.
(3) Abtinerea de la executarea ordinelor si misiunilor in conditiile alin. (2) nu atrage raspunderea disciplinara a politistului.
(4) Politistul care detine o functie de conducere raspunde pentru dispozitiile date subordonatilor in temeiul autoritatii pe care o exercita potrivit prevederilor legale.
(5) Prin modul de organizare a relatiilor ierarhice in cadrul politiei locale se asigura posibilitatea identificarii superiorului responsabil de actiunile sau inactiunile politistului in exercitarea atributiilor profesionale.
(6) Comisiile de disciplină şi, după caz, persoana desemnată cu efectuarea cercetării  disciplinare prealabile au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.
(7) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
(8) Poliţiştii locali, celelalte categorii de funcţionari publici şi personalul contractual răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art. 35  Asigurarea publicităţii
Pentru informarea cetăţenilor, Biroul Dispecerat din cadrul instituţiei are obligaţia de a asigura publicitatea şi de a afişa codul de conduită pe pagina de internet a instituţiei.

Art. 36 - Fiecare angajat este obligat să citească acest Cod de conduită etică şi să respecte reglementările cuprinse în el.

Art. 37 -  Prezentul cod va fi actualizat periodic conform prevederilor legale în vigoare.Printeaza articol
Copyright 2008 © Politia Locala Botosani. Toate drepturile rezervate.
Made by: